Anastassiya Kozhukharova is singing the concert in Moscow!